کابل تخت افشان که چینش رشته ها در آن به صورت موازی است و رشته سیم ها به صورت تخت و روی هم قرار دارند، محصولی بادوامی است.  این کابل قابل استفاده در فضای آزاد هست که این یک ویژگی بسیار چشمگیر میباشد.


دسته‌بندی