كابل آلومینیوم خود نگهدار کابلیست که در خطوط هوایی توزیع برق به کار می رود. در گذشته بیشتر از هادی یا سیمهای هوایی مسی در خطوط توزیع برق استفاده می شد. افزایش قیمت مس و برخی مسائل دیگر باعث شد که بهره برداران این خطوط به استفاده از هادیهای آلومینیومی اشتیاق بیشتری پیدا کنند.


دسته‌بندی