سر شاخه حیاطی و پارکی مازی نور برای مکان‌های روبازی مثل باغ و پارک ایجاد شده‌اند که در کنار تولید نور، زیبایی محیط را نیز بیشتر می‌کنند.


دسته‌بندی