امگا

شرکت امگا تولید کننده انواع دستگاه های الکترونیکی اعم از  محافظ نوسانات برق، رابط های برق، هویه الکتریکی و... می باشد.