لوازم و تجهیزات جانبی برق

صفحه ای مخصوص تمام وسایل و تجهیزات جانبی مرتبط با برق مانند دوشاخه ها و پریز های سیار و تبدیل و آنتن تلویزیون و ... .